شرکت نورپردازی شمیم اندیشه
شرکت نورپردازی شمیم اندیشه

پروژکتورهای کالر چنجر

پروژکتور کالرچنجر
پروژکتور کالرچنجر
پروژکتور کالرچنجر
پروژکتور کالرچنجر
مینی سیتی 250
ساخت كمپانی Studio due ایتالیا
MSD250/2 W لامپ
2000 ساعت عمر لامپ
18000 لومن میزان تابش
11 تا 14 درجه زاویه تابش
IP 66 میزان حفاظت
سیستم رنگ CMY رنگ
230 ولت ولتاژ
350 ولت آمپر قدرت
1/6 آمپر آمپراژ
44 cm طول
22 cm عرض
58 cm ارتفاع
18 كیلوگرم وزن
2/5 متر فاصله
11000 لوكس نوری
دایرهایی به قطر 0/6 متر سطح پوشش
پروژکتور کالرچنجر
مینی سیتی 150
ساخت كمپانی Studio due ایتالیا
MASTER coLOUR CDM-T 150W/942 لامپ
6000 ساعت عمر لامپ
14000 لومن میزان تابش
15 تا 18 درجه زاویه تایش
IP 66 میزان حفاظت
سیستم رنگ CMY رنگ
220 ولت ولتاژ
250 ولت آمپر قدرت
1/1 آمپر آمپراژ
پروژکتور کالرچنجر
سیتی بیم 1800
ساخت كمپانی Studio due ایتالیا
MSR 1800W SA لامپ
750 ساعت عمر لامپ
IP54 میزان حفاظت
2200 وات قدرت
10 آمپر آمپراژ
سطح پوشش دایره به قطر 24 متر فاصله 240 متر ، با زاویه 8 درجه ، لوكس نوری 380
سطح پوشش دایره به قطر 12 متر فاصله 120 متر ، با زاویه 8 درجه ، لوكس نوری 270
پروژکتور کالرچنجر
سیتی بیم 1200
ساخت كمپانی Studio due ایتالیا
MSD فیلیپس 1200W لامپ
2000 ساعت عمر لامپ
150000 لومن میزان تابش
IP 54 میزان حفاظت
سیستم رنگ CMY رنگ
230 ولت ولتاژ
1600 وات قدرت
7 آمپر آمپراژ
46 كیلو گرم وزن
78 cm طول
56 cm عرض
74 cm ارتفاع
سطح پوشش دایره به قطر 14 متر فاصله 100 متر ، زاویه 8 درجه ، لوكس نوری 165
سطح پوشش دایره به قطر 15/8 متر فاصله 60 متر ، زاویه 15 درجه ، لوكس نوری 250
پروژکتور کالرچنجر
سیتی كالر 2500
ساخت كمپانی Studio due ایتالیا
MHD 2500W اسرام یا MHN-SA 2500W فیلیپس لامپ
2000 ساعت عمر لامپ
250،000 لومن میزان تابش
IP54 میزان حفاظت
سیستم رنگ CMY رنگ
230 ولت ولتاژ
3000 وات قدرت
14 آمپر آمپراژ
78 cm طول
56 cm عرض
74 cm ارتفاع
67 كیلوگرم وزن
مساحتی كه پوشش می دهد 960 متر مربع فاصله 25 متر ،‌لوكس نوری 410
پروژکتور کالرچنجر
سیتی كالر 1800
ساخت كمپانی Studio due ایتالیا
MHD 1800W فیلیپس لامپ
2500 ساعت عمر لامپ
55 كیلوگرم وزن
IP54 میزان حفاظت
مساحتی كه پوشش می دهد 960 مترمربع فاصله 25 متر ، لوكس نوری 290
مساحتی كه پوشش می دهد 153 مترمربع فاصله 10 متر ، لوكس نوری 1700
پروژكتورهای LED پروژكتورهای آسمانی پروژكتورهای كالر چنجر چراغهای خیابانی پنل های LED سقفی سنگ نورانی سولار - سیستم روشنایی خورشیدی
   
پروژکتور کالرچنجر پروژکتور کالرچنجر پروژکتور کالرچنجر
پروژکتور کالرچنجر
پروژکتور کالرچنجر
مینی سیتی 250
ساخت كمپانی Studio due ایتالیا
مینی سیتی 150
ساخت كمپانی Studio due ایتالیا
MSD250/2 W لامپ
2000 ساعت عمر لامپ
18000 لومن میزان تابش
11 تا 14 درجه زاویه تابش
IP 66 میزان حفاظت
سیستم رنگ CMY رنگ
230 ولت ولتاژ
350 ولت آمپر قدرت
1/6 آمپر آمپراژ
44 cm طول
22 cm عرض
58 cm ارتفاع
18 كیلوگرم وزن
2/5 متر فاصله
11000 لوكس نوری
دایرهایی به قطر 0/6 متر سطح پوشش
MASTER coLOUR CDM-T 150W/942 لامپ
6000 ساعت عمر لامپ
14000 لومن میزان تابش
15 تا 18 درجه زاویه تایش
IP 66 میزان حفاظت
سیستم رنگ CMY رنگ
220 ولت ولتاژ
250 ولت آمپر قدرت
1/1 آمپر آمپراژ
   
پروژکتور کالرچنجر
پروژکتور کالرچنجر
سیتی بیم 1800
ساخت كمپانی Studio due ایتالیا
سیتی بیم 1200
ساخت كمپانی Studio due ایتالیا
MSR 1800W SA لامپ
750 ساعت عمر لامپ
IP54 میزان حفاظت
2200 وات قدرت
10 آمپر آمپراژ
سطح پوشش دایره به قطر 24 متر فاصله 240 متر ، با زاویه 8 درجه ، لوكس نوری 380
سطح پوشش دایره به قطر 12 متر فاصله 120 متر ، با زاویه 8 درجه ، لوكس نوری 270
MSD فیلیپس 1200W لامپ
2000 ساعت عمر لامپ
150000 لومن میزان تابش
IP 54 میزان حفاظت
سیستم رنگ CMY رنگ
230 ولت ولتاژ
1600 وات قدرت
7 آمپر آمپراژ
46 كیلو گرم وزن
78 cm طول
56 cm عرض
74 cm ارتفاع
سطح پوشش دایره به قطر 14 متر فاصله 100 متر ، زاویه 8 درجه ، لوكس نوری 165
سطح پوشش دایره به قطر 15/8 متر فاصله 60 متر ، زاویه 15 درجه ، لوكس نوری 250
   
پروژکتور کالرچنجر
پروژکتور کالرچنجر
سیتی كالر 2500
ساخت كمپانی Studio due ایتالیا
سیتی كالر 1800
ساخت كمپانی Studio due ایتالیا
MHD 2500W اسرام یا MHN-SA 2500W فیلیپس لامپ
2000 ساعت عمر لامپ
250،000 لومن میزان تابش
IP54 میزان حفاظت
سیستم رنگ CMY رنگ
230 ولت ولتاژ
3000 وات قدرت
14 آمپر آمپراژ
78 cm طول
56 cm عرض
74 cm ارتفاع
67 كیلوگرم وزن
مساحتی كه پوشش می دهد 960 متر مربع فاصله 25 متر ،‌لوكس نوری 410
MHD 1800W فیلیپس لامپ
2500 ساعت عمر لامپ
55 كیلوگرم وزن
IP54 میزان حفاظت
مساحتی كه پوشش می دهد 960 مترمربع فاصله 25 متر ، لوكس نوری 290
مساحتی كه پوشش می دهد 153 مترمربع فاصله 10 متر ، لوكس نوری 1700