پــروژه ها
ساختمان بيمه دانـــا

ساختمان مركزي بانك صادرات ايران (برج سپهر)

   
ميدان آزادي (جشنهاي سال 81 الي 85)

پـــل آمل

   
سد كارون 3

برج نگين رضا

   
ارگ راين كرمان

پل نور

   
ساختمانهاي مهم

چندين طرح فضاي سبز

   
برج پتروپارس عسلويه

اهواز

ميدان ساعت ساري

موزه رضا عباسيشركت شميم انديشه
مشاور و مجري نورپردازي حرفه اي

Shamim Andisheh co.
Professional Lighting Systems