نورپردازی برج مسکونی نگین رضا


نورپردازی برج مسکونی نگین رضانورپردازی برج مسکونی نگین رضا

نمای معماری این برج بصورت پلکانی می باشد و همچنین استفاده از شیشه های طبقاتی در دو وجه این ساختمان طراحان نورپردازی ما را وادار نمود تا با استفاده از پروژکتور های سیتی کالر نمای شرقی این ساختمان را نورپردازی نمایند و پلکان شیشه ای را با تشبیه آن به آبشار و نورپردازی آن را با رنگ آبی انجام نمایند بطوریکه حرکت آب را در این طبقات تداعی می کرد.