نورپردازی میدان ساعت ساری


نورپردازی میدان ساعت سارینورپردازی میدان ساعت ساری

وجود برج قدیمی وسط میدان ساعت و نمای سفید آن طراحان نورپردازی شرکت را بر آن داشت که چهار وجه نمای سفید آن را با پروژکتور های تغییر رنگ دهنده طوری نورپردازی نمایند که بر روی این بنا خیرگی و نا زیبایی ایجاد نشود و همچنین این میدان را در شهر ساری شاخص نمایند.