نورپردازی میدان نماز

نورپردازی المان وسط میدان نماز در جشن ها و مراسم صورت می گرفتبا توجه به معماری این المان، از پروژکتور های متال هالیدبرای نورپردازی موقت استفاده کردیم.

برای دریافت مشاوره نورپردازی با ما تماس بگیرید.